Tarieven en leveringsvoorwaarden

Tarieven (incl. 21 % BTW)

Fotokopie / print (zelfbediening)  * formaat A4 / zwart-wit € 0,10
Fotokopie / print (zelfbediening)  * formaat A4 / kleur € 0,20
     
Fotokopie (originelen)  *  formaat A4/A3 zwart-wit € 0,50
Scan of digitale opname originelen (excl. opdrachtkosten)  *  ** formaat max. A3  € 0,50
Digitale opname door fotograaf (excl. opdrachtkosten) **    € 5,00
CD-rom    € 2,00
Opdrachtkosten  ***    € 4,00
Gewaarmerkte kopie    € 10,00
Scan bouwtekeningen per bestelling € 4,00
   per tekening (>A3) € 5,00
Onderzoek, per kwartier    € 11,50
Gebruiksrecht commerciële publicaties, per afbeelding    € 25,00
Overige tarieven op aanvraag     

 *Niet van alle archiefstukken en/of foto's kunnen kopieën of scans gemaakt worden. In de meeste gevallen kan wel een digitale opname worden gemaakt. Van alle boeken en reproducties in de archiefkastenwand, mag u zelf kopieën maken. Originele archiefstukken worden alleen gereprocuceerd door een archiefmedewerker. U krijgt de scans of kopieën gemaild of verstuurd per post.

**De kopieën, scans of digitale opnames worden standaard via e-mail verzonden en zijn exclusief opdrachtkosten. Grote bestanden worden via WeTransfer.com verzonden.

***Opdrachtkosten worden gerekend bij het verstrekken van kopieën, scans, digitale opnames en inlichtingen per post of e-mail. 

Leveringsvoorwaarden

Schriftelijke opdrachten
De opdrachtkosten van het op schriftelijk verzoek verstrekken van fotokopieën en inlichtingen zijn € 4,00 exclusief kopiekosten en mits de zoektijd niet meer dan 10 minuten bedraagt en alle productspecificaties (naam archief/collectie, toegangsnummer, inventarisnummer/stamnummer, datum, folio / bladzijdenummer / akte, formaat, bijzonderheden etc.) zijn gegeven.

In alle overige gevallen wordt het tarief verhoogd met het tarief voor het verrichten van onderzoek in opdracht van derden. Kopieën van bouwtekeningen kunnen niet schriftelijk besteld worden. U ontvangt van ons een factuur bij uw bestelling.

Levering scans en digitale opnames
De scans of digitale opnames worden standaard per e-mail naar u verzonden en zijn exclusief opdrachtkosten. Grote bestanden worden verzonden via WeTransfer.com. Het is ook mogelijk om scans en digitale opnames op cd-rom te bestellen. Foto's worden standaard door ons geleverd als jpg (300 dpi). 

Kopieën bouwtekeningen
Van bouwtekeningen op groot formaat worden alleen scans geleverd.

Verrichten van onderzoek in opdracht van derden
Het door het personeel van Streekarchief Midden-Holland laten verrichten van onderzoek in de archieven (uitsluitend op schriftelijk verzoek) kost, ongeacht het resultaat, voor elk kwartier of gedeelte daarvan € 11,50. Indien de geschatte onderzoeksduur meer dan een half uur bedraagt, wordt er eerst contact opgenomen met de aanvrager over het eventueel (laten) doen van vervolgonderzoek.

Leveringstijd
Kopieën en scans: uiterlijk 5 werkdagen
Schriftelijke opdrachten voor kopieën en scans: uiterlijk 10 werkdagen
Scans van bouwtekeningen op groot formaat: uiterlijk 5 werkdagen
Digitale opnames: uiterlijk 10 werkdagen

Verantwoordelijkheid
Voor alle opdrachten geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het juist en duidelijk aangeven van de productspecificaties. Streekarchief Midden-Holland is niet verantwoordelijk voor onjuist uitgevoerde opdrachten die te wijten zijn aan onvolledige of onjuiste specificaties.

Aansprakelijkheid

Het Streekarchief Midden-Holland streeft ernaar om steeds correcte en actuele informatie te geven. Het Streekarchief Midden-Holland is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden van de op enige wijze geleverde informatie noch voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Auteursrecht

Op een deel van materiaal uit onze beeldbank rust auteursrecht.  Het is bij de wet verboden om auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen zonder toestemming van de auteursrechthebbende openbaar te maken, te verveelvoudigen of in een geautomatiseerd gegevensbestand op te slaan. Ook het plaatsen van een gedigitaliseerde afbeelding op het internet is een vorm van openbaarmaking. In de meeste gevallen is de rechthebbende de maker of de erfgenamen van de maker. Over het algemeen vervalt het auteursrecht pas 70 jaar na de dood van de maker.

Als u een afbeelding wilt bestellen of publiceren, die auteursrechtelijk nog beschermd is, hebt u toestemming van de rechthebbende nodig. Deze kan daarvoor een vergoeding vragen. Deze vergoeding staat los van de reproductiekosten die het Streekarchief Midden-Holland in rekening brengt.

Ten aanzien van beeldmateriaal zijn twee mogelijkheden:

→ Rechthebbende bekend

Levering van reproducties vindt pas plaats nadat rechthebbende het Streekarchief Midden-Holland toestemming heeft gegeven tot reproductie. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming tot publicatie/openbaarmaking. Bovendien dient u deze vrijwaringsverklaring te in te vullen / ondertekenen.

→ Rechthebbende niet bekend

Levering van reproducties vindt plaats na ontvangst van de ondertekende / ingevulde vrijwaringsverklaring.

Leveringsvoorwaarden beeldmateriaal

  1. De ondergetekende verklaart alle rechten tot de ontvangen reproducties voortvloeiende uit de Auteurswet te zullen eerbiedigen en het Streekarchief Midden-Holland te vrijwaren van alle aanspraken die de houder van het auteursrecht kan maken. Eventueel voor ondergetekende voortvloeiende kosten zullen in geen geval worden verhaald op het Streekarchief Midden-Holland.
  2. Bij openbaarmaking door middel van publicatie, tentoonstelling of anderszins dient bij elk van de geleverde reproductie als bronvermelding te worden aangegeven: “Streekarchief Midden-Holland te Gouda”.
  3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het Streekarchief Midden-Holland kosteloos een exemplaar van elke openbaarmaking ontvangt.
  4. In geval van levering voor eigen gebruik zullen de te ontvangen reproducties op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van of namens de streekarchivaris.
  5. In het geval van een commerciële publicatie dient de opdrachtgever vooraf gebruiksrecht te betalen van € 25,00 per reproductie.

Inwerkingtreding

Deze tarievenlijst en leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 13 mei 2014.

Zakelijke gegevens
Streekarchief Midden-Holland

Rekeningnummer: ING 606763
BTW-nummer Streekarchief Midden-Holland NL 8141.21.846 B01
IBAN: NL75 INGB 0000 606763              BIC: INGBNL2A