Opdrachtkosten Standaard verrekend bij iedere bestelling (reproducties en/of onderzoek) € 5,00
Scan originelen* Formaat max. A3 € 0,50
Scan originelen* Formaat > A3** € 5,00
Gewaarmerkte kopie   € 5,00
Onderzoek per kwartier € 12,50

* Niet van alle archiefstukken en/of foto's kunnen scans gemaakt worden. In de meeste gevallen kan wel een digitale opname worden gemaakt tegen hetzelfde tarief. Originele archiefstukken worden alleen gescand door een archiefmedewerker. De scans of digitale opnames worden standaard via e-mail verzonden. Bovenstaande kosten zijn exclusief opdrachtkosten. Grote bestanden worden via onze eigen downloadserver verzonden. U heeft standaard een week de tijd om de scans te downloaden.

**Van bouwtekeningen kunnen scans gemaakt worden met onze A0-scanner. Voor andere archiefstukken groter dan A3 moet bekeken worden óf en op welke manier deze gereproduceerd kunnen worden. 

 

Leveringsvoorwaarden

Levering scans, digitale opnames en onderzoek
De opdrachtkosten van het leveren van scans, digitale opnames en onderzoek zijn € 5,00 exclusief de kosten voor scannen, fotograferen of onderzoek. Voorwaarden voor het aannemen van een opdracht zijn dat de zoektijd niet meer dan 10 minuten bedraagt en dat alle productspecificaties (archiefcode, toegangsnummer, inventarisnummer, folio of bladzijde, akte etc.) zijn gegeven. U ontvangt van ons een factuur na levering van uw bestelling.

De scans of digitale opnames worden standaard per e-mail naar u verzonden. In uw mail staat een link naar ons downloadserver. Via deze link heeft u een week de mogelijkheid om de digitale bestanden te downloaden. Foto’s worden standaard door ons geleverd als jpg (300dpi) en scans in pdf.

Scans van bouwtekeningen
Van bouwtekeningen op groot formaat kunnen scans besteld worden. De tekeningen die u gescand wilt hebben, dient u zelf uit een bouwdossier te selecteren. U kunt daarvoor een bouwdossier aanvragen en inzien op de studiezaal. Vervolgens kunt u bij de medewerker van het archief een verzoek tot scans indienen en wordt dit voor u middels een bestelformulier in orde gemaakt.

Verrichten van onderzoek in opdracht van derden
Het door het personeel van Streekarchief Midden-Holland laten verrichten van onderzoek in de archieven (uitsluitend op schriftelijk verzoek) kost, ongeacht het resultaat, voor elk kwartier of gedeelte daarvan € 12,50. Indien de geschatte onderzoekduur meer dan een half uur bedraagt, wordt er eerst contact opgenomen met de aanvrager over het eventueel (laten) doen van vervolgonderzoek.

Leveringstijd
Scans uit archiefstukken zoals bouwtekeningen en akten worden uiterlijk met 5 werkdagen geleverd.

Verantwoordelijkheid
Voor alle opdrachten geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het juist en duidelijk aangeven van de productspecificaties. Streekarchief Midden-Holland is niet verantwoordelijk voor onjuist uitgevoerde opdrachten die te wijten zijn aan onvolledige of onjuiste specificaties.

Aansprakelijkheid
Streekarchief Midden-Holland streeft ernaar om steeds correcte en actuele informatie te geven. Streekarchief Midden-Holland is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden van de op enige wijze geleverde informatie noch voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Auteursrecht

Op een deel van materiaal uit onze beeldbank rust auteursrecht. Het is bij de wet verboden om auteursrechtelijk beschermde documenten, foto’s, tekeningen, kaarten, films en affiches zonder toestemming van de auteursrechthebbende openbaar te maken. Lees meer over auteursrechten...

Wilt u de reproductie gebruiken voor een publicatie of wilt u het op een andere manier openbaar maken of vermenigvuldigen? Dan heeft u toestemming nodig van de maker of de auteursrechthebbende. Bestellingen van reproducties waarop het auteursrecht berust, kunnen pas worden geleverd door het streekarchief nadat u schriftelijke toestemming van de maker of auteursrechthebbende aan het streekarchief heeft overlegd.

Ten aanzien van het leveren van reproductie(s) waarop auteursrecht berust zijn er twee mogelijkheden:

→ Rechthebbende is bekend

Levering van reproducties vindt pas plaats nadat schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is ontvangen door het Streekarchief Midden-Holland.

→ Rechthebbende is niet bekend

Levering van reproducties vindt plaats na ontvangst van de ondertekende vrijwaringsverklaring.

Leveringsvoorwaarden beeldmateriaal

De ondergetekende verklaart alle rechten tot de ontvangen reproducties voortvloeiende uit de Auteurswet te zullen eerbiedigen en het Streekarchief Midden-Holland te vrijwaren van alle aanspraken die de houder van het auteursrecht kan maken. Eventueel voor ondergetekende voortvloeiende kosten zullen in geen geval worden verhaald op het Streekarchief Midden-Holland.
Bij openbaarmaking door middel van publicatie, tentoonstelling of anderszins dient bij elk van de geleverde reproductie als bronvermelding te worden aangegeven: “Streekarchief Midden-Holland te Gouda”.
De opdrachtgever dient zo mogelijk ervoor te zorgen dat Streekarchief Midden-Holland kosteloos een exemplaar van elke openbaarmaking ontvangt.
In geval van levering voor eigen gebruik zullen de te ontvangen reproducties op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van of namens de streekarchivaris.
Inwerkingtreding

Deze tarievenlijst en leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

Zakelijke gegevens

Streekarchief Midden-Holland, Gouda
Rekeningnummer: IBAN: NL75 INGB 0000 606763 BIC: INGBNL2A
BTW-nummer Streekarchief Midden-Holland NL 8141.21.846 B01
Kvk-nummer: 58613064

chat loading...