Zoekwijzer Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Wat zijn doop-, trouw-, en begraafregisters (DTB)? Doop-, trouw-, en begraafregisters zijn boeken waarin kerken gegevens over hun leden bijhielden. In de boeken vermeldden predikant, pastoor of koster chronologisch wie er in de kerk werden gedoopt, wie er trouwden en werden begraven. Elke kerk had een eigen manier om de kerkboeken bij te houden. Daarom verschilt de informatie per plaats en per kerkgenootschap. De rooms-katholieke kerk besloot tijdens het concilie van Trente (1545-1563) dat alle dopen, huwelijken en begrafenissen geregistreerd moesten worden. Kort daarna begonnen ook de protestantse kerken DTB-registers bij te houden. De oudst bewaard gebleven boeken uit de regio van dit streekarchief komen uit de tweede helft van de zestiende eeuw en van de meeste plaatsen beginnen ze in de loop van de zeventiende of achttiende eeuw.

Bekijk PDF

Zoekwijzer Burgerlijke Stand

Wat is de Burgerlijke Stand? De burgerlijke stand werd in Nederland tijdens de Franse overheersing (1795-1813) ingevoerd. In deze uitgebreide bevolkingsadministratie worden sindsdien alle geboortes, huwelijken en sterfgevallen geregistreerd.Wat is de Burgerlijke Stand? De burgerlijke stand werd in Nederland tijdens de Franse overheersing (1795-1813) ingevoerd. In deze uitgebreide bevolkingsadministratie worden sindsdien alle geboortes, huwelijken en sterfgevallen geregistreerd.Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 heeft elke Nederlandse gemeente ambtenaren van de Burgerlijke Stand in dienst. Zij maken een akte op van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven: een geboorteakte, een huwelijksakte (soms ook een echtscheidingsakte) en een overlijdensakte. In de aktes staan gegevens over de personen (zoals namen) en de gebeurtenis (bijvoorbeeld de datum). De aktes worden opgenomen in de registers van de Burgerlijke Stand.

Bekijk PDF

Zoekwijzer Bevolkingsregister

Wat is het bevolkingsregister? Als u verhuist, moet u zich uitschrijven bij de oude gemeente en inschrijven in de nieuwe woonplaats. Zo kunnen gemeentes uw gegevens bijhouden. Het bevolkingsregister is op 1 januari 1850 in bijna heel Nederland ingevoerd. Sindsdien houdt iedere gemeente een registratie van haar inwoners bij in grote boeken; het bevolkingsregister. In sommige gemeentes werd het bevolkingsregister geordend per straat en van huis tot huis. Elders werden de huishoudens op alfabetische volgorde geregistreerd. Periodiek werd de registratie herhaald, bijvoorbeeld bij de tienjaarlijkse volkstelling.

Bekijk PDF

Zoekwijzer Huizenonderzoek

Wanneer is mijn huis gebouwd. Is er later nog iets aan het pand veranderd. Wie was de eigenaar van mijn huis en wie hebben er allemaal gewoond. Zomaar een aantal vragen die u kunnen interesseren. In het Streekarchief Midden-Holland kunt u onderzoek doen naar de geschiedenis van een pand in de gemeenten van de regio Midden-Holland die hun archieven hier hebben ondergebracht. Naast de stad Gouda zijn dat de gemeente Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Bekijk PDF

Zoekwijzer Kadaster Archiefviewer

Het Streekarchief Midden-Holland heeft een abonnement op de Kadaster Archiefviewer, een digitale toegang tot bronnen van het Kadaster. U kunt deze gratis raadplegen op de studiezaal van het archief in de Chocoladefabriek voor onderzoek naar de geschiedenis van een pand of perceel. Het programma staat op onze publieksterminals en een medewerker van het archief kan u toegang verschaffen middels een inlogcode. Dit kan tijdens de openingstijden van het archief.

Bekijk PDF

Zoekwijzer Notariële Archieven

Notariële archieven bevatten belangrijke informatie voor historici en genealogen, omdat het levensverhaal van een persoon of de geschiedenis van een familie met allerlei bijzonderheden aangevuld kan worden. Zo kunt u bijvoorbeeld via boedelinventarissen het interieur van iemands huis en de levensstijl reconstrueren. Daarnaast kunnen huizenonderzoekers met behulp van deze archieven inzicht krijgen in het eigendom van onroerend goed. Wilt u meer weten over hoe u een dergelijk onderzoek moet aanpakken, lees dan onze zoekwijzer.

Bekijk PDF

Zoekwijzer Bouwdossiers

Van bijna alle gemeenten die deelnemen aan Streekarchief Midden-Holland zijn vergunningen bewaard, bijvoorbeeld voor de bouw of verbouwing van een pand. In zo'n dossier bevinden zich over het algemeen de vergunningsaanvraag, de goedkeuring van burgemeester en wethouders, en in bijna alle gevallen: de bouwtekeningen. Deze zoekwijzer biedt hulp bij het vinden van het juiste dossier. 

Bekijk PDF

Zoekwijzer Kranten

Op onze website kunt u zoeken en bladeren in diverse regionale en lokale dag- en weekbladen. De onuitputtelijke bron met grote en kleine nieuwtjes, advertenties en andere informatie, is voor een groot deel vanuit huis te bekijken en te doorzoeken. Mocht u nog uitgebreider hulp willen bij het zoeken in deze database, raadpleeg dan deze zoekwijzer. 

Bekijk PDF

chat loading...