Heden ten dage zijn er ruim dertienduizend brieven bekend van en aan Willem van Oranje (1533-1584). DDeze bevinden zich in archieven in binnen- en buitenland en zijn tijdens een langlopend project (afgerond in 2005) geïnventariseerd door het Huygens Instituut.

Tussen 2019 en 2022 nam het Transcriptiecafé van het Streekarchief Midden-Holland een flink aantal van deze brieven onder handen. De meeste zijn afkomstig uit de collecties van het Streekarchief Midden-Holland. Maar ook in het Koninklijk Huisarchief zijn nog veel afschriften te vinden van brieven die betrekking hebben op onze regio.

Ter gelegenheid van het jubileumjaar 1572: Geboorte van Nederland bracht het Streekarchief in november 2022 in samenwerking met het Transcriptiecafé een boek uit met 14 door haar getranscribeerde én hertaalde brieven. Deze publicatie is voor € 15,72  te koop in Gouda bij Kruim in de Chocoladefabriek, The Gouda Shop, Bruna Schoonhoven en  Boekhandel Smit aan de Korte Tiendeweg (ook voor online bestellingen),

Op deze webpagina vindt u momenteel 41 door het Transcriptiecafé voltooide transcripties van brieven van en aan Willem van Oranje. Ze zijn geordend op jaartal.


Transcripties van brieven van en aan Willem van Oranje, gemaakt door het Transcriptiecafé van Streekarchief Midden-Holland


26 augustus 1560
Brief van Willem van Oranje aan burgemeesters etc. van Gouda met verzoek een positief besluit te nemen over de bede

13 september 1561
Brief aan de Magistraat van Gouda met opdracht gedeputeerden te zenden voor de behandeling van het bezwaarschrift tegen de tiende penning door Amsterdam

4 mei 1562
Brief van Willem van Oranje aan burgemeesters en regeerders van Gouda inz. oproep voor vergadering inzake een request over draperie

 21 juni 1563
Brief van Willem van Oranje aan de burgemeesters van Gouda inzake opdracht om gedeputeerden te sturen voor een bespreking van een geschil over de admiraliteit

30 november 1563
Brief van Willem van Oranje aan Magistraat van Gouda, met opdracht gedeputeerden naar Brussel te sturen tegen 30-11-1563 voor een bijeenkomst van de Staten-Generaal

21 februari 1564
Brief van Willem van Oranje aan de burgemeesters van Gouda over het afleggen van rekening en verantwoording aangaande het vernieuwen van de Goudse sluis

1 december 1564
Brief van Willem van Oranje aan Burgemeesters van Gouda met request en bevel tot vrijlating vaninwoners van Bleiswijk

27 juli 1565
Brief aan de magistraat van Gouda inzake toezending van een rekest van de magistraat van Rotterdam met verzoek om advies

3 oktober 1565
Brief van het Hof van Holland en Zeeland aan Willem van Oranje met verzoek om met de Staten van Holland te spreken opdat zij niet buiten het Hof van Holland om beschrijvingen doen of jurisdictie uitoefenen

27 januari 1566
Brief van Willem van Oranje met oproep voor overleg te Den Haag op 21-02-1566 over de beveiliging van de haringvissers

11 maart 1566
Brief van Willem van Oranje aan de magistraat van Gouda voor overleg over uitbreiding van konvooi ter beveiliging van de haringvloot

31 mei 1567
Borgstelling Willem van Oranje voor de door de Staten toegestane bede van 20.000 gulden

17 november 1572
Brief van Willem van Oranje aan Adriaen van Swieten, als gouverneur van Gouda, met verzoek toe te zien dat geen proviand wordt geleverd aan de vijand

17 november 1572
Brief namens Willem van Oranje aan de magistraat van Gouda, inzake autorisatie van de inning van de 100e penning te Gouda

27 november 1572
Brief Willem van Oranje inzake aanstelling van Christoffel van Teylingen als baljuw en schout in Schoonhoven

16 december 1572
Brief van burgemeesters van Gouda aan Willem van Oranje met verzoek om maatregelen te nemen tegen Willem Pretendue

1 januari 1573
Brief van burgemeesters van Gouda aan Willem van Oranje inzake toezending van een lijst met namen voor verkiezing van burgemeesters en schepenen

21 februari 1573
Brief van Willem van Oranje aan burgemeesters en schepenen van Gouda inzake verzoek om schepen naar de Meeren te zenden

23 februari 1573
Brief van burgemeesters en regeerders van Gouda aan Willem van Oranje over gezonden schepen naar de Meeren

2 maart 1573
Brief van Willem van Oranje aan de magistraat van Gouda met dankzegging voor het zenden van de schepen voor het ontzet van Haarlem

21 maart 1573
Verzoek van burgemeesters om geen paspoort te verlenen aan Jan Gerard Stempelsz

6 april 1573
Brief van burgemeesters van Gouda aan Willem van Oranje inzake plunderingen door scheepsvolk in Gouda

21 april 1573
Brief van burgemeesters en wethouders aan Willem van Oranje inzake verzoek om Pieter Cornelisz Hoopman (Pieter Cornelisz Houtman) als ontvanger en administrateur van de geestelijke goederen te vervangen. Met apostille van de prins d.d. 21-04-1573

21 april 1573
Ordonnantie van Willem van Oranje dat niemand Gouda mag verlaten zonder toestemming van de burgemeesters

25 april 1573
Vordering Capitaele impositie door Cornelis van der Boeckhorst namens Willem van Oranje

16 mei 1573
Brief van burgemeesters van Gouda aan Willem van Oranje met verzoek de luitenant en de manschappen ter bewaking van de graaf van der Marck te gelasten in beslag genomen goederen in bewaring te geven aan de magistraat

6 juni 1573
Brief van Willem van Oranje aan baljuw Christoffel van Teylingen inzake oprichting van een vendel soldaten ter verdediging van de stad Schoonhoven en het kasteel Liesvelt

30 juni 1573
Ongedateerde van de inwoners van de voorsteden van Gouda aan Willem van Oranje met verzoek om hun huizen te mogen blijven bewonen, met apostille van de prins gedateerd: Leiden, 30 juni 1573

25 november 1573
Brief van burgemeesters etc. aan Willem van Oranje inzake gevraagde inlichtingen over gevangenen, die de prins gratie hebben verzocht

15 juli 1574
Ongedateerde brief van burger kapiteins te Gouda aan Willem van Oranje, om kerkelijke goederen te mogen verkopen voor de fortificatie van Gouda met apostille van de prins d.d. 15.07.1574

8 juli 1575
Brief van Willem van Oranje inzake machtiging om een bolwerk bij het kasteel van Gouda te maken

29 april 1576
Brief van Willem van Oranje aan burgemeesters en regeerders van Gouda inzake legering van een vendel binnen Gouda

3 mei 1576
Brief van burgemeesters van Gouda aan Willem van Oranje inzake verzoek om vrijstelling van de quotisatie van 30.000 ponden

22 november 1576
Opdracht tot herstel van de dijken onder Gouda, met name de dijk bij Gouda aan het grote bolwerk buiten de Rotterdamse poort.

5 oktober 1577
Brief van Willem van Oranje aan de Staten van Holland en Zeeland, vergaderd te Gouda inzake de aanleg van de Statensluis

25 januari 1578
Brief van Willem van Oranje aan de Staten van Holland en toezending van een brief van de magistraat van Gouda over aanleg van de sluis naast het grote bolwerk buiten Dijkspoort (Statensluis)

4 augustus 1578
Brief van Willem van Oranje aan de Staten van Holland en Zeeland met verzoek de compagnien van kolonel IJsstelstein nog voor de maand augustus te willen betalen

15 augustus 1578
Brief van Willem van Oranje aan raden ter Admiraliteit in Holland en commissarissen belast met de bouw van de Statensluis

17 juni 1582
Brief van Willem van Oranje aan de burgemeesters van Gouda inzake hun aanstelling als opzichters over de bouw van de Statensluis in plaats van de overleden Jan Claesz Cincq

23 november 1583
Brief van Willem van Oranje aan de magistraat van Schoonhoven met verzoek de kapitein John Cunningham bij te staan bij het werven van soldaten

13 juni 1584
Brief van Willem van Oranje aan de Burgemeesters en regeerders van Schoonhoven met verzoek een maand soldij voor de troepen op de Veluwe te voldoen

chat loading...