Digitaal toegankelijke bronnen tot 1811

Doop-, trouw- en begraafboeken

Dopen

 • Ammerstol Toegang op het hervormde doopboek, 1740, 1742 - 1811. (Samenstelling: mw. Leny Tak-Loendersloot, 2009)
 • Gouda Index op de namen van de gedoopte kinderen in de Lutherse kerk, 1622 - 1812. (Samenstelling: G. Schrijvers, 1945, en A. van Es, 1953. (Herziene afdruk 1999.))
 • Gouda Index op de namen van de gedoopte personen in het resolutieboek van de doopsgzinde gemeente, 1681 - 1788.
  (Denk erom: het betreft de z.g. volwassenendoop op latere leeftijd!)
 • Haastrecht Klapper op de doopboeken van de rooms-katholieke statie St. Barnabas, 1709 - 1812. (Samenstelling: Herzien door mw. L. Tak-Loendersloot, 2007.)
 • Moerkapelle Toegang op de registraties in de hervormde doopboeken, 1656 - 1821. (Samenstelling: D. van Vliet (2008))
 • Moordrecht Index op het rooms-katholiek doopboek, 1700 - (1782). (Samenstelling: B.J. van der Saag.)
  Bevat ook doopinschrijvingen uit Nieuwerkerk a/d IJssel ('s-Gravenweg, Kortenoord), Gouderak (incl. Beijerse), Ouderkerk a/d IJssel, Capelle a/d IJssel, Ommoord en Kralingen.
 • Zevenhuizen Index op de namen van de gedoopte en getrouwde personen, genoemd in de doop-, trouw- en begraafboeken en enkele aanvullende bronnen in het archief, 1627 - 1700 (Samenstelling: J. Heemskerk te V'burg, 1989 resp. 1999.)

 Trouwen

 • Ammerstol Toegang op de huwelijksregistraties, (1695) 1742 - 1811. (Samenstelling: mw. L. Tak-Loendersloot, 2009)
 • Gouda Index op de namen van de bruidegoms en bruiden die in de Waalse kerk getrouwd zijn in de periode 1625 - 1808.
 • Haastrecht Klapper op de trouwboeken van de rooms-katholieke statie St. Barnabas, 1709 - 1811. (Samenstelling: Herzien door mw. L. Tak-Loendersloot.)
 • Moerkapelle Toegang op de registraties van huwelijken, 1656 - 1825. (Samenstelling: D. van Vliet (2008)) Uittreksels + indices.

Begraven

 • Ammerstol Toegang op de registers van ontvangsten van de gaarders van de impost op het begraven, 1780 - 1811. (Samenstelling: mw. Leny Tak-Loendersloot, 2009)
 • Gouda Indices op de persoonsnamen, geografische aanduidingen, beroepen en lokaties in de kerk, ontleend aan de grafboeken van de St.-Janskerk, 1539 - 1830. (Samenstelling: B.J. van der Saag (op basis van de transcripties door H.A. van Dolder-de Wit))
 • Haastrecht Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het begraven, 1695 - 1805 en de gekwalificeerde, 1806 - 1811. (Samenstelling: mw. W. Lobbezoo-de Vos)
  Uittreksel en index.
 • Lekkerkerk Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het begraven, 1702 - 1806. (Samenstelling: mw. W. Lobbezoo-de Vos) Uittreksel en index.
 • Schoonhoven Toegang op de registratie van de gaarder van de impost op het begraven, 1735 - 1806. Per beginletter van de achternaam of het patroniem chronologisch gerangschikt.
 • Stolwijk Toegang op de registraties van de gaarder van de impost op het begraven, 1718 - 1805, en de aangegeven lijken, 1806 - 1811. (Samenstelling: mw. W. Lobbezoo-de Vos) Uittreksel en index.
 • Waddinxveen Transcriptie van het grafboek van de gereformeerde kerk, met indices op achternamen en op voornamen, 1651 - 1774. (Samenstelling: L. van Asperen te Zoetermeer, 1994 / 2007.)

Notariële archieven

 • Midden-Holland / algemeen Index op de namen van de personen en plaatsen, genoemd in de minuutakten van notaris Jacob Vergilst, residerende onder de baljuwschap van Delfland te Zegwaart, vanaf 1658 residerende te Capelle a/d IJssel, 1657 - 1670. (Samenstelling: J. Heemskerk te Z'meer, 1997.)
  Betreft zeer veel personen uit Zevenhuizen, voorts uit Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen en Moerkapelle.
 • Midden-Holland / algemeen Index op de namen van de personen en plaatsen, genoemd in de minuutakten van notaris Johan van Velsen, residerende te Berkel, maar in de praktijk te Zevenhuizen, 1703 - 1719. (Samenstelling: J. Heemskerk te Z'meer, 2004.)
  Betreft zeer veel personen uit Zevenhuizen, voorts uit Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen en Moerkapelle.
 • Moerkapelle Analyses van de minuutakten van notaris Adriaan van den Hoek, residerende te Moerkapelle van 1700 tot 1702, daarna te Krimpen aan de Lek tot 1710. (Samenstelling: drs. W. Paul (Amstelveen, 1998))
  Betreft vooral zeer veel personen uit Zevenhuizen.
 • Moerkapelle Analyses van de minuutakten van notaris Abraham van Alphen, residerende te Moerkapelle, 1738 - 1760. (Samenstelling: drs. W. Paul (Amstelveen, 1998))
  Betreft vooral zeer veel personen uit Zevenhuizen en uit Zegwaart.
 • Schoonhoven Analyses van de protocollen van notaris Govert Aertsz Bullick, 1619 - 1633. (Samenstelling: F.H.J. van Aesch (1997-1998))
 • Schoonhoven Transcriptie van het protocol van notaris Hugo Pijlle, 1685 - 1688. (Samenstelling: H.M. Kuypers, 1999)
 • Zevenhuizen Index op de namen van de personen, genoemd in de minuutakten van notaris Pieter Pits, geadmitteerd te Schoonhoven, in 1627 residerende in Hazerswoude, in 1633 - 1643 in Zevenhuizen en in 1628 - 1666 te Moordrecht. (Samenstelling: J. Heemskerk te Z'meer, 2002.)
 • Zevenhuizen Toegang op de namen van de personen, genoemd in de minuutakten van notaris Jan Bontenbal (1752-1800). (Samenstelling: J. Heemskerk te Z'meer, 1980-2007)

 Oud-rechterlijke archieven

 • Ammerstol Samenvattingen van de registraties in de weesboeken, 1580 - 1808, en inventarisbeschrijvingen van de overige stukken in het weeskamerarchief. (Samenstelling: mw. L. Baerts-Oskamp (Brunssum) en F.H.J. van Aesch; digitalisering + standaardiserng door Bert van der Saag (2009))
 • Gouda Analyses van de criminele vonnisboeken (vonnissen in strafzaken), 1447 - 1810. (Samenstelling: drs. C. Doedeijns)
 • Gouda Analyses van vonnissen van politiemeesters, 1620 - 1811 (hiaten). (Samenstelling: P. Ernst, mw. E.R. de Bruijn-Rost, P. Ernst, E.J.M. van Rossum en P.J.M. Janssen)
  Betreft vonnissen in kleine geschillen, uitgesproken door twee schepenen.
 • Gouda Analyses van de transport- en hypotheekakten (protocol van -) in het oud-rechterlijk archief, 1674. (Samenstelling: R.A.M. ter Bogt (1984), gedeeltelijk herzien door Bert van der Saag (2009))
 • Gouda Aanalyses van het examinatieboek van de baljuw, 1700 - 1716. (Samenstelling: werkgroep paleografie)
  Dit is het gedeelte t/m fol. 122.
 • Gouderak Uittreksels uit de transport- en hypotheekakten, 1614 - 1618 en 1630 - 1690, en enke andere soorten akten, 1611 - 1628. Gedeeltelijk met lijsten van functionarissen. (Samenstelling: C.C.J. Lans, 1984, 1988; Bert van der Saag, 2009)
 • Moerkapelle Uittreksels uit de registraties in de vierschaarboeken, 1704 - 1810; met indices op de achternamen van de genoemde personen. (Samenstelling: drs. W. Paul te A'veen, (1998)
 • Ouderkerk a/d IJssel Toegang (uittreksels) op de akten in de registers van transporten en hypotheken, 1638 - 1720. (Samenstelling: C.C.J. Lans)
 • Zevenhuizen Index op de namen van de personen, genoemd in de transportakten en "schuldbrieven" in het oud-rechterlijk archief, 1603 - 1636. (Samenstelling: J. Heemskerk te Voorburg, 1989-1990, 1992, Moerkapelle 1995.)

Fiscale bronnen

 • Gouda Index op het kohier van de gedwongen geldlening, 1517. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1965.)
 • Gouda Index op het kohier van het hoofdgeld, 1622. (Samenstelling: F. Stalenberg, 1960.)
  Betreft alleen de stad Gouda.
 • Gouda Index op de namen van erflaters van wier nalatenschap aangifte voor het recht van successie is gedaan, ca. 1630 - 1812. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1963.)
  Registratie vond plaats in de zogenoemde "registers van aanbreng".
 • Gouda Index op het kohier van het klapgeld, 1654. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1968.)
 • Gouda Index op het kohier van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1680.
 • Gouda Toegang op de registers van ontvangsten van de gaarder van de 40e en 80e penning, 1750 - 1806. (Samenstelling: P. Ernst, 1998.)
  Geheven op de overdracht van onroerende zaken en vorderingen (lijf- en losrentebrieven e.d.), het aangaan van leningen en het plaatsen van advertenties (familieberichten) in kranten.
 • Gouda Index op de legger van de verponding, 1772. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1969.)

 Overige bronnen

 • Gouda Regesten (analyses) van de akten in diverse Goudse archieven, 1272 - 1784. (Samenstelling: J. Taal, J.E.J. Geselschap, C.H.J. Helders, B.J. van der Saag e.a.; normalisatie door B.J. van der Saag)
 • Gouda "Apparaat - Matthijs". Reconstructie van het z.g. oud-kadaster van de binnenstad, 14e eeuw - 1832. (Samenstelling: dr. C.J. Matthijs in de periode 1975 - 1998.)
  Alleen Lange / Korte Noodgodsstraat, Doelenstraat en Walestraat digitaal beschikbaar.
 • Gouda Analyses van de stadsrekeningen, 1438 - 1535 (hiaten), 1600 - 1607. (Samenstelling: mw. drs. S. van der Mark-Hoevers (periode tot 1535), mw. L. Radix (1600-16..).)
  Gedeeltelijk (vanaf 1600) alleen als computerbestand beschikbaar.
 • Gouda Index op de namen van de overleden vaders van weeskinderen of van de boedelhouders (in geval van overlijden van de moeder) die voorkomen in bestanddelen van het archief van de weeskamer, 1557 - 1835. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1962.)
  O.a. uit de zogenoemde "weesboeken".
 • Gouda Analyses van (een deel van) de verordeningen en bekendmakingen ("ordonnanties en plakkaten"), 1590 - 1749 (1800). (Samenstelling: B.J. van der Saag (ca. 1990 - 1996))
  Bevat systematische (rubrieksgewijze) en chronologische lijsten, alsmede een alfabetische "titel"-lijst.
 • Gouda Index op de benoemingen van leden van gildebesturen, 1604 - 1794. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1960.)
  Ontleend aan de "kamerboeken".
 • Gouda Index op de namen van grootschippers, 1604 - 1811. (Samenstelling: J.E.J. Geselschap, 1974.)
 • Gouda Index op de namen van de personen die een verzoekschrift bij het stadsbestuur hebben ingediend, 1609 - 1811. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1965.)
 • Gouda Analyses van de verzoekschriften (en enkele akten) afgeschreven in de z.g. rekestboeken van het stadsbestuur, 1615 - 1670 (hiaten). (Samenstelling: mw. A.A.P. de Bruijne-Schouten, mw. C.E. Zwart-Hoogendoorn en G. Prins)
 • Gouda Index op de namen van de personen aan wie "admissie" (vergunning) voor (tijdelijke) vestiging is afgegeven, 1727 - 1792. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1964 (bewerking: mw. L. Tak-Loendersloot, 2008))
 • Gouda Beknopte samenvattingen van de besluiten in de besluitenregisters van het stadsbestuur (z.g. kamerboeken van de magistraat, municipaliteit, raad, burgemeester en wethouders) in de periode 1791 - 1810. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1964.)
 • Krimpenerwaard Aantekeningen betreffende personen en families in de Krimpenerwaard, met nadruk op Ouderkerk a/d IJssel, 16e en 17e eeuw. (Samenstelling: C.C.J. Lans, ca. 1999; digitalisering C. Keulen (Kr/IJssel, ca. 2006))
 • Krimpenerwaard Aantekeningen betreffende personen en families in de Krimpenerwaard, met nadruk op Ouderkerk a/d IJssel, 1700 - 1811. (Samenstelling: C.C.J. Lans, ca. 1999)
 • Midden-Holland / algemeen Transcriptie van het kohier van het hoofdgeld in het kwartier Gouda (platteland), 1622. Met indices op voornamen, patroniemen, achternamen, beroepen en geografische aanduidingen. (Samenstelling: C.C.J. Lans te 's-Gravenhage (1981 / 1994). Bewerking indices door L. Tak-Loendersloot en B.J. van der Saag (2006 - 2007).)
  Betreft Bloemendaal, Boskoop (met Middelburg), Broekhuizen, Broek, Tuil en 't Weegje, Gouderak, Haastrecht, Kort Haarlem, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Reeuwijk (met Middelburg, Raamburg, Sluipwijk, Vrijenhoef en Kalverenbroek) en Waddinxveen.
 • Midden-Holland / algemeen Analyses van de acta van de (Nederduits gereformeerde -) classis Gouda, 1638 - 1647. (Samenstelling: R. den Ouden (ca. 1988))
 • Zevenhuizen Transcriptie van lidmatenlijsten en registraties van nieuwe lidmaten van de hervormde gemeente, 1671 - 1703 en 1711 - 1789. Met indices op achternamen en voornamen. (Samenstelling: J. Heemskerk te V'burg, 1986 / Z'meer 1996.)